Vietnamese
Thời Lê - Mạc
Tước Vẹt Lam Xám đồ Đào  Lân Lam Xám Lê- Mạc  Hổ Lam Xám - Đồ Đào Lê Mạc Thần Tài - Đồ Đào đất 3 vua ( Đường Lâm-Sơn Tây)
Cá Tiến Vua Rồng của Cụ Đặng Huyền Thông chế tác Doi Voi Lam Mac Dia Lam Le-Mac