Vietnamese
Khang Hy
Ngỗng vẽ màu Đỏ Chỉ còn 62 cm Tùng Trúc Mai - Tam Hựu Vai Vuông Cổ Tròn Khang Hy - Đồ Gia Bảo
 Đĩa Tam Thái đồ Đào  Ấm Rượu hình Trái Đào hiệu KHNC - đồ Màu với Phúc Lộc Thọ Đồ Màu hiệu Đại Thanh Khang Hy Niên Chế  Đồ Màu với hiệu ĐTKHNC
Tế Lam Khang Hy Nhất Thống Bình Tế Lam Khang Hy chính Triều Cá Chép Khang Hy  Dùi Chiêng Bạch Định 35 cm
Bát Tam Thái đầu TK 18  Chum Màu Bổ Ô Tế Hồng chính hiệu Đĩa Màu dáng Chảo - Triều Khang Hy
Hiệu Thành Hóa Niên Chế Quá Vũ Thiên Thanh hiệu ĐTKHNC Đĩa Màu ,giát Vàng Bát Tiên Quần Thụ - 2 Trôn
Tế Lam Miệng Đấu Bicui Khang Hy - Chữ Vương trên mỗi Đầu Lân ! Đồ Vớt Khang Hy 1689 - Hòn Cau Lư Xông Trầm - Đồ Màu - Rồng Khang Hy
Đĩa Khủng triều Khang Hy Tiêu Bản TK 18 ( KH) Ang rửa bút lông - Rồng Khang Hy !!! Ang Chọi Dế Khang Hy