Vietnamese
Nam Tống
Men Xác Trà Nam Tống 1127 1278  Long Tuyền Nam Tống- Vớt biển  Long Tuyền Nam Tống Long Tuyền Diêu - Nam Tống !
Bình rượu (ấm rượu ) Long Tuyền Diêu - Nam Tống ! Dòng đồ Tống - Liêu Đĩa Cánh Bèo Long Tuyền Diêu
Ấm Long Tuyền diêu Ấm Rượu Tống Triều  Long Tuyền Diêu 21 cm  Cùng dòng Gốm Long Tuyền Nam Tống
Thuyr Trì Long Tuyền Diêu - Nam Tống Long Tuyền ,đồ đào 16 cm  Longquan Nam Tống 1127-1278  Gùa Nâu mỏng tang - hàng Kỹ Thuật
Longquan Nam Tống 1127-1278  Longquan Nam Tống 1127-1278- Cóng Chim  Longquan Nam Tống 1127-1278  Đĩa Cê Long Tuyền
 Đồ Đào - Lành tuyệt đối Cê 2 cá Long Tuyền Đỉnh Xông Trầm ,men Nâu- Đồ Đào phía Bắc Long Tuyền Diêu 2 cá
Hộp Phấn men Cle ,ám họa Sen Hộp Phấn men Cle ám họa Sen ( Quốc Hoa ) 2 cá Qing Bai Dòng Qing pai- lành tuyệt đối