Vietnamese
Cổ vật thời Lý
Thợ nhà Tống Chế Tác dưới Triều Lý  Lý Nâu Lý Nâu Lý Trắng ám họa - Dòng đồ Hoàng Thành
Lý Trắng - Cốt Dai - nhẹ ? Gùa Lý Nâu  Hũ đựng Cốt men Ngọc Triều Lý -Trần  Bach Dinh Trieu Ly
Đồ Đào , Men bóng như mơi Cê men Vàng Lý - Trần Vuốt cánh súng - Lý Triều Sen + Cu - Lý- Trần
Cê đào như mới ra lò- Ám họa nổi Quốc Hoa Cê Lý Vuốt Cánh Súng Tước Lý Lý Trắng - Đồ Đào
Lý Nâu ,Hoa văn nổi Lý ,Hoa Sen + Tiểu Đồng Lý Trắng Gùa Lý Trần
Bạch Định Lý cung Đình cao 30 cm Âu Lý Nâu Thạp Chân Thang coa hơn gang Thạp Lý Hoa Nâu 42 cm
Tuong Danh Tuong nguoif Viet trieu Ly tai trung tam Xo Un-Han Quoc Ấm đào ,Xác men Tô Cánh bèo  - Ly Tran Tô  Ly Hoa Nau ,miệng cánh bèo