Vietnamese
Ung Chính
Mai Bình men Vũ Quá Thiên Thanh Ám Họa Rồng Ung Chính Đồ Vớt Tàu đắm Cà Mau TK 18 - Ung Chính 1723-1735 .  Long Hóa , Chàm Hồi  Lành Tít  Chum Huyết Đỉa , Vớt biển Cà Mau - Ung Chính 1723-1735
Chén trà Ung Chính 1723-1735 Ghè Ung Chính vớt Cà Mau Ang rửa bút UC với Đôi Cá Phụng Hý Ngô Đồng ! Đồ huyết đỉa
Ang Bút Chạm Khắc Nổi Long vân và dáng Lựu Đạn Ung Chính Màu 23 cm Ung Chính Màu 23 cm
Nền Nâu Hoa Trắng Nổi - Đồ Vớt Đồ Vớt Ung Chính Cặp đôi hoàn hảo  Ung Chính - Dòng đồ Cung Đình
Ung Chính Chuẩn Mực - dòng Kỹ Thuật Ung Chính Vớt ,Sòi Vân Kiên Lam Khổng Tước ,Rồng Ung Chính ! Lu Màu Ung Chính
Ung Chính vớt ,Hàng Cực Hiếm Đĩa Cung Đình Ung Chính Ung Chính vơt Ghè UC vớt
Chum UC vớt Chậu Khủng men Ánh thanh chàm Coban Tâm Đắc  Trà dư Tửu hậu- UC vớt Ghép bộ trà UC vớt